Ranking wystawowy

członków Oddziału Kielce Związek Kynologiczny w Polsce


Regulamin na rok wystawowy 2017

1. Organizatorem rankingu jest Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Kielcach ul. Śląska 10, 25-328 Kielce.
2. O tytuł „ZWYCIĘZCA RANKINGU 2017” mogą ubiegać się psy i suki, które spełniają poniższe kryteria:
- są zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Kielcach.
- właściciel lub współwłaściciel jest członkiem Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Kielcach i ma opłaconą składkę za 2017 rok.
3. O miejscu psa lub suki na liście rankingowej decyduje wyrażony w punktach przyrost osiągnięty w ciągu sezonu wystawowego 2017.
4. Dane dotyczące wyników psów i suk, na podstawie których opracowany jest ranking pochodzą z dwóch źródeł:
- od zainteresowanych właścicieli, którzy przekazują je za pomocą kopii kart ocen z wystaw.
- z publicznie dostępnych, nieobjętych klauzulami poufności informacji Związku Kynologicznego w Polsce.
5. Weryfikacją danych i wyników psów i suk pochodzących z obu źródeł oraz opracowaniem ich na podstawie rankingu zajmują się wskazane przez Związek Kynologiczny Oddział w Kielcach osoby.
6. Jeżeli przekazane przez właściciela psa lub suki dane różnią się od oficjalnych danych pozyskanych z Oddziału będącego organizatorem danej wystawy to przy opracowaniu rankingu bierze się pod uwagę informacje pozyskane i zweryfikowane przez Oddział, który organizował daną wystawę.
7. Osoby przygotowujące ranking, dokładają należytej staranności co do kompletności i prawidłowości informacji na dzień wykonania punktacji o psie lub suce zgłoszonej do rankingu, jednak punkty nie zostaną naliczone z tej wystawy, z której właściciel nie dostarczył kopii karty oceny.
8. Gwarancję rozpatrzenia karty oceny danego psa lub suki daje minimum ocena doskonała lub wybitnie obiecująca.
9. Psy i suki zostają zakwalifikowane do zestawień rankingu zgodnie z klasą, w której uczestniczyły na wystawach.
10. Organizator nie ma obowiązku informowania osobno właścicieli psów i suk, o tym które miejsce w nim zajęli. Informacje te stają się ogólnodostępne z chwilą publikacji rankingu na stronie Oddziału.
11. Zwycięzcy rankingu, otrzymają uroczyste wręczenie nagród. O szczegółach organizator będzie informował drogą elektroniczną.
12. Organizator rankingu zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kandydatury psa lub suki, gdy przekazane przez właściciela dane na karcie oceny w znacznym stopniu odbiegają od danych pozyskanych z oddziału będącego organizatorem danej wystawy.
13. W rankingu nie mogą brać udziału psy i suki zawieszone oraz będące współwłasnością członka Oddziału w Kielcach lecz zarejestrowane w innym oddziale Związku Kynologicznego w Polsce.
14. W rankingu nie uwzględnia się wyników z konkurencji grupowych tj. Najlepsza Para Hodowlana, Najlepsza Grupa Hodowlana etc.
15. Udział w rankingu jest bezpłatny.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.


Kategorie

W "Rankingu wystawowym 2017" wyodrębnieni zostaną czterej Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz Zwycięzca Rankingu.
Szczegóły poniżej:

Zwycięzca w kategorii Szczenięta
Zwycięzca w kategorii Junior
Zwycięzca w kategorii Pies Dorosły
Zwycięzca w kategorii Weteran
Zwyciezca Rankingu 2017.


Kontakt

ranking

Osoba koordynująca "Ranking Wystawowy":
Aneta Jezierska
Wszelkie dane dotyczące "Rankingu" należy przesyłać pod adres e-mail:
rankingkielce@onet.pl


Punktacja

punktacja